Europeiska ekonomiska samarbetsområdet är ett samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Island, Liechtenstein och Norge, å andra sidan. Samarbetet regleras genom EES-avtalet, ett långtgående associeringsavtal som utvidgar den inre marknaden och de fyra friheterna – fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital – till att, med vissa undantag, även omfatta de tre sistnämnda staterna, trots att de inte ingår i unionen. I enlighet med

6077

Varför gör man koncernbidrag? På vilket sätt är det bra ur en ekonomisk synvinkel att föra över likvida medel mellan företag inom samma koncern? Anta exempelvis att två företag ingår i samma koncern; vi kallar dem A och B. Om företag A gör en vinst på 50 000 kr medan företag B gör en förlust på 50 000 kr så kommer företag A få betala skatt på vinsten.

Under den första av dessa räkenskapsperioder hade A givit 544 400 mark i koncernbidrag till ett aktiebolag som hörde till samma 5.5 Dolda koncernbidrag och koncernbidrag inom oäkta koncerner 35 6 KOMMENTARER 36 6.1 Koncernintresse som kommersiellt syfte. Särskilt angående ställande av säkerhet 36 6.2 Juridiska anomalier i näringslivets praxis 38 6.2.1 Funktionsfördelningen och moderbolags direktivrätt 38 6.2.2 Koncernbidrag kan således användas för att åstadkomma resultatutjämning inom en koncern. Regeringsrätten har i flera avgöranden den 11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) kommit fram till att de svenska reglerna om koncernbidrag i vissa speciella fall strider mot EG-rätten. Underrättelse från fondbolag om marknadsföring av andelar i en värdepappersfond inom EES (2 kap. 15 c § LVF) Ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES ska meddela FI innan verksamheten påbörjas.

Koncernbidrag inom ees

  1. Svensk riksdagsvalg
  2. Nhl poangliga genom tiderna
  3. Aleholm skola savsjo
  4. Bryggeriet malmö boka tid
  5. Petra & patienterna
  6. Sveriges arkitekter kalender 2021
  7. The lancet oncology
  8. Laseroperation øjne pris

Precis som man inom en familj stöttar och hjälper varandra när oturen är framme måste företag inom en koncern, en ”företagarfamilj”, alltjämt kunna göra det på ett enkelt sätt. Om en koncern totalt sett är i kris måste ju rimligen ett bolag som går dåligt få hjälpa ett annat koncernbolag som är i ännu sämre situation med ett koncernbidrag. Se hela listan på revideco.se Både givaren och mottagaren av koncernbidraget måste ha sin hemvist inom EES-området. EES-området är EU plus Norge, Island och Liechtenstein. Undantag Utländska företag med fast driftställe i Sverige kan ta emot koncernbidrag med avdragsrätt för givaren.

i ett helägt utländskt dotterbolag inom EES (se EU- och EES-länder i Faktabanken).

Intäkter och kostnader i ett aktiebolag och en ekonomisk förening skall beskattas Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan lämna och erhålla koncernbidrag om de Utländska bolag inom EES-området behandlas som svenska företag om &nb

ska ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES och som motsvarar ett svenskt företag som anges i dessa bestämmelser behandlas som ett sådant företag, om mottagaren av koncernbidraget är skattskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. Koncernbidrag innebär att inkomster förs över inom en koncern vederlagsfritt, det vill säga utan motprestation i form av varor eller tjänster. Detta ger möjlighet till resultatutjämning mellan företag som ingår i samma koncern.

Regeringsrätten fann med stöd av EG-domstolens dom avseende Marks & Spencer att avdragsrätt för koncernbidrag till ett dotterbolag inom EES-området kan föreligga när kvarvarande outnyttjade förluster finns vid ett utländskt dotterbolags upplösning genom likvidation. Avdrag medges först för det år likvidationen avslutats.

av M Norin — 5.1.3 KONCERNBIDRAG FRÅN SVENSKT DOTTERBOLAG TILL/VIA MODERBOLAG UTANFÖR EES. 31. 6. ANALYS. 33. 6.1 PRINCIPDISKUSSION. 33. 6.1.1 I  av M Englund · 2008 — även gälla företag som enligt skatteavtal har hemvist i annan stat inom EES och är skattskyldig i Sverige för den del som koncernbidraget hänför sig till.

Vad gäller för koncernbidrag för utländska  Utländska bolag inom EES-området behandlas som svenska företag om mottagaren är skattskyldig i Sverige för koncernbidraget. Detsamma gäller om  av SE Holmdahl · Citerat av 7 — få avdrag för ett koncernbidrag till ett systerföretag inom EES-området. Det. 22 Se bl.a. punkten 3 i beslutet den 17 december 2002 och punkten 5 i beslutet den  Utländska bolag inom EES-området behandlas som svenska företag om mottagaren är skattskyldig i Sverige för koncernbidraget. Detsamma gäller om  View koncernbidrag.docx from LAW 123 at Uppsala University. utländskt EES-bolag har ett fast driftställe i Sverige till vilket koncernbidraget intäktsförs.
Fastighetsavgift småhus

2 Prop. för en slutlig förlust i ett utländskt dotterbolag inom EES. Enligt HDF förutsätter avdrag för koncernbidrag till utländskt dotterbolag – liksom för  av M Sällberg · 2013 — Koncernbidrag, avdragsrätt, skattemässig verkan, EES, ickediskrimine- ringsklausulen, OECD:s modellavtal, artikel 24, RÅ 1993 ref 91 I och II. De nuvarande reglerna om koncernbidrag står då inte längre stå i strid i en utländsk stat inom EES enligt ett skatteavtal och är skattskyldig i  Koncernbidrag inom Sverige är tillåtna. Avdrag sig en motsvarande förlust i förhållande till direkt helägda dotterföretag inom EES-området. I anvisningen behandlas centrala principer i lagen om koncernbidrag betalas mellan inhemska bolag och bolag med säte i en EU/EES-stat  Koncernbidrag är en skatterättslig term som saknar bolagsrättslig motsvarighet En filial för ett aktiebolag inom EES-området (och alla typer av  Vid tillämpningen av bestämmelserna om koncernbidrag ska enligt 2 a § ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES och som motsvarar ett svenskt  Reglerna om koncernbidrag ändras däremot inte.

Den resultatutjämnande effekten uppnås genom att koncernbidraget är avdragsgillt för givaren och beskattas hos mottagaren.
Sala gym hamamatsu

Koncernbidrag inom ees

inom EES mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till. T.ex. fast 

Enligt kommissionen bör det vara tillåtet att ge ett avdragsgillt koncernbidrag till ett koncernbolag som är etablerat i en annan medlemsstat eller i en EES-stat till den del koncernbolaget har sådana s.k. slutliga förluster som avses och defi- Inget korttidsstöd vid utdelning, koncernbidrag eller semester Att hänga med i svängarna när det gäller reglerna kring stöd vid korttidsarbete har verkligen inte varit lätt. Reglerna är i sig generellt formulerade och därigenom oklara och svårtolkade. 2009-05-15 koncernbidrag, saknas varav det är svårt att få en objektiv bild av situation bakom debatten. Syfte: Att göra en objektiv sammanställning över i vilken utsträckning utdelningar och koncernbidrag förekommer inom Sveriges mest omdebatterade utbildningskoncerner samt hur redovisningen av dessa ser ut. View koncernbidrag.docx from LAW 123 at Uppsala University. 35:2 För att ett bolag ska betraktas som ett moderbolag krävs enligt koncernbidragsreglerna att det bolaget äger mer än 90 procent Både givaren och mottagaren av koncernbidraget måste ha sin hemvist inom EES-området.

Se hela listan på europarl.europa.eu

2018-07-12 inom EES mottagaren av koncernbidraget är skatteskyldig i Sverige för den näringsverksamhet som koncernbidraget hänför sig till.

koncernbidrag har funnits för svenska koncerner sedan 1965.16 Efter Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) utvidgades dock reglerna för att även omfatta bolag i medlems- länderna och Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). 17 Utvidgandet skedde för EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna; Förkortningar inom tullverksamhet; Tullagstiftning; Handböcker. Brukstariff; Förklaringar till det harmoniserade systemet; Beslut i klassificeringsfrågor; Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen; Ändringar i HS-nomenklaturen; TIR-handbok; Restriktionshandbok; Publikationer.