vi använder bygger på Kommun-Bas02 och omfattar 8 kontoklasser. Så här ser kodbilden ut, som används när man konterar fakturor, bokföringsorder m m.

5309

Resultatrapporten. En resultatrapport är en sammanställning av dina intäkter och kostnader under ett räkenskapsår. De redovisas under konton som börjar på 3, 4, 5, 6, 7 och 8, och alla nummer ger dig en ledtråd om vad det är för typ av intäkter och kostnader.

vi använder bygger på Kommun-Bas02 och omfattar 8 kontoklasser. Så här ser kodbilden ut, som används när man konterar fakturor, bokföringsorder m m. 8 Finansiella och andra inkomster och utgifter. 80 Resultat från aktier o andelar i Det vill säga debet postgiro eller bank och kredit intäktskontot i kontoklass 3.

Bokföring kontoklass 8

  1. Shores of gold guide
  2. Post festum olle adolphson
  3. Distansundervisning högstadiet
  4. Kännetecken asperger

BAS-kontoplanen finns i en rad olika varianter, som kan väljas beroende på företagets bransch. Kontoklass 3 - intäkter Den tredje kontoklassen är intäkter. Dessa konton har nummer från 3000-3999. En intäkt uppkommer när företaget till exempel sålt varor. Kontoklass 4-8 - Kostnader Den fjärde kontoklassen är kostnader. Dessa konton har nummer från 4000-8999 och är en lite större kontoklass än övriga.

Kursiv stil under Konto markerar kontoklass/kontogrupp och/eller bokföring av sådana intäkter och kostnader kan bereda betydande praktiska probl 11 jun 2014 Pengarna kommer in nästförljande dag så då får du bokföra transaktionen direkt om på konto. Konto.

Kontoklass 8 används för att ta fram företagets resultat. När intäkterna minskas med kostnaderna får man fram hur mycket vinst eller förlust företaget har haft under året. Rapporten för att visa företagets resultat kallas resultatrapport och kontona i kontoklass 3-8 kallas resultatkonton.

De redovisas under konton som börjar på 3, 4, 5, 6, 7 och 8, och alla nummer ger dig en ledtråd om vad det är för typ av intäkter och kostnader. Kontoklasser är benämningen på den huvudsakliga klassificering en kontoplan bygger på. Läs mer om begreppet i Fortnox ekonomiska ordlista. Kontoklass 7 – Personalkostnader I denna kontoklass bokförs samtliga kostnader som rör personalen, exempelvis löner.

grundläggande bokföring. [Ej. K2]. = Kontot används inte av de Kontoplan BAS 2018. 8 (44). □. 1680 Andra kortfristiga fordringar. 1681 Utlägg för kunder.

I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass.

Kontoklass 7 för Exempel 3:8. Bokföra värdeökning av kortfristiga placeringar (verkligt värde metoden). När Ramkvists Elektriska efter 8 dagar betalar fakturan över plusgiro blir Vilka kontoklasser avslutas mot balansrapport och vilka mot resultatrapport?
Svetsa badrumsmatta

Kontoklass 4-7: Olika kostnadskonton, t ex 4010 Varuinköp, 7010 Löner, 5010 Lokalhyra.

SAMMANSTÄLLNING AV KONTOKLASS 3 - 8. 3 5302 Avgångsvederlag, skuldbokförda. 54.
Nar skall arbetsgivaravgifter betalas

Bokföring kontoklass 8

Grundbokföring/huvudbokföring, Periodisering, Ingående balans. 6. 10. Kontona i kontoklass 3–8 kallas resultatkonton och används för att ta fram föreningens.

Rapporten för att visa företagets resultat kallas resultatrapport och kontona i kontoklass 3-8 kallas resultatkonton. 2014-06-19 Kontoklass 1 • Tillgångar 26 Kontoklass 2 • Eget kapital och skulder 43 Kontoklass 3 • Intäkter/Inkomster 55 Kontoklass 4 • Kostnader/Utgifter 64 Kontoklass 5 • Kostnader för arbetskraft 72 Kontoklass 6 & 7 • Övriga verksamhetskostnader 80 Kontoklass 8 • Övriga intäkter och kostnader 100 Bilaga 1 • … Kontokoder finns förutbestämda och används inom många typer av bokföring. Det vanligaste är att kontona är indelade i kontoklasser. Kontoklass 1 (tillgångar) och kontoklass 2 (skulder och eget kapital) hör till balansräkningen. Kontoklass 3 (intäkter) och kontoklass 4-8 (kostnader) hör till resultaträkningen. Kontoklass 1 Kontoklass 2 Kontoklass 3 Kontoklass 4–8 . 5 Struktur BAS-kontoplanen bygger på decimalklassificering.

Author: Malin Rindeskar Created Date: 10/18/2018 3:27:40 PM

Arvodesintäkter i form av erhållna/fakturerade konsultarvoden intäktsredovisas antingen vid det tillfället som tjänsten utförs eller, om det är fråga om pågående tjänsteuppdrag, normalt successivt över den period som tjänster ska utföras. Kontoklass 9 används för bokföring av interna affärshändelser, t.ex. ersättning för interna köp av tjänster eller interna kostnadsfördelningar mellan olika verksamheter och internränta. Behovet av internredovisning är mycket skiftande mellan olika församlingar. Se hela listan på internt.slu.se Kontoklass 8 är kostnader och intäkter som inte berör den "ordinarie" verksamheten, används oftast enbart i samband med bokslut. Dessa innefattar ränteintäkter och räntekostnader vilket redovisas löpande under verksamhetsåret. Kontoplan är ett begrepp inom bokföring.

på bokföring senast påföljande dag (KRL 2:8) förs då en manuell grundbok Kontoklass 3 – 8 används även för att beskriva vilka utgifter och inkomster som. Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Kontoklass 7 för personalkostnader (7000–7999) Kontoklass 8 för finansiella intäkter och kostnader (8000–8999) Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra. Kontoklass 1 och 2 utgör grunden för balansräkningen. Kontoklass 8 - Finansiella intäkter och kostnader, skatter och årets resultat (8000-8999) Saldon på konton för tillgångar, eget kapital och skulder skall flyttas över mellan räkenskapsår.